Terugblik op de ALV

29 maart 2021

Hoge(re) aanwezigheid en betrokkenheid
Zo’n 80 leden bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVPMT!
Dat is een stuk meer dan bij ALV’s in de afgelopen tijd en zijn we als bestuur heel blij mee!
Uit de reacties lijkt het komt door een aantal dingen:

 • online is de ALV goed toegankelijk;
 • het lustrum heeft interesse opgewekt om meer mee te krijgen van wat de NPVMT doet;
 • op de hoogte willen zijn en blijven van wat er speelt;
 • betrokkenheid tonen bij het werk van de NVPMT;
 • meekrijgen waar we als vereniging de komende jaren naartoe (willen) gaan.

Beslissingen en gemaakte keuzes
Een ALV van een beroepsvereniging gaat veelal over belangrijke zaken die betrekking hebben op de vereniging en daarmee op ons beroep als psychomotorisch therapeut. Tegelijkertijd gaat het wel op een andere manier over de (vak)inhoud dan het bespreken van een casus of interessante methodiek waar je direct in de praktijk iets mee kunt.
Er zijn een aantal belangrijke zaken met elkaar vastgesteld die we nog even op een rij zetten:

 • voor de financiële verantwoording van 2020 is de ALV akkoord gegaan met decharge onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dat enkele zaken rondom de boekingen en administratie van de vereniging nog verder opgehelderd worden en voorgelegd aan de kascontrolecommissie. Zodra dit naar tevredenheid van de commissie is gedaan, zullen we het verslag met akkoord van deze commissie delen via een nieuwsflits.
 • het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is vastgesteld. In de reactie vanuit de ALV zijn eigen alle 4 de pijlers genoemd als belangrijk en waardevol. Ook is het een koers en richting waar leden het mee eens zijn en is er dus mee ingestemd.
 • ook het jaarplan 2021 is akkoord, waarin je nog verder kunt lezen wat we dit jaar willen gaan doen en bereiken.
 • op de begroting voor 2021 is akkoord met de aanpassing dat het beleid rondom de fondsen voortgezet wordt op de wijze zoals dit al eerder al is vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden in een volgende ALV voorgesteld en onderbouwd.
 • bij het voorstel voor de contributie voor 2022 (dus volgend jaar) is ingestemd met een bedrag van €293,- per jaar. De afgeleide tarieven voor overige vormen van lidmaatschap volgt hieruit nog meer specifiek.


Dank voor je bijdrage!
Een aantal mensen zijn bedankt voor hun bijdrage aan de vereniging en hebben daar ook een bloemetje voor thuisbezorgd gekregen. We noemen hier de mensen in commissies, aangezien die door de ALV gekozen worden. Leden van werk(veld)groepen die afscheid genomen hebben, hebben ook een bedankje ontvangen namens de werk(veld)groepen en/of het bestuur.

 • Cor Niks zal stoppen in de kascontrolecommissie na afronding van het laatste stukje over 2020.
 • Peter Gerritsen heeft afscheid genomen van de Klaas  van Roozendaal commissie.
 • Corry Fickinger heeft afscheid genomen van de klachtencommissie FVB

Nieuwe mensen die hun bijdrage gaan leveren

 • Corianne Gijsbertsen-Fransen zal zich inzetten in de kascontrolecommissie.
 • Cor Niks heeft zich herkiesbaar gesteld voor de toelatingscommissie en is verkozen.
 • Anita Kerklaan heeft zich luid en duidelijk kandidaat gesteld voor de klachtencommissie FVB. Wie aanwezig was begrijpt waarom dit luid en duidelijk was.

Vacature in het bestuur

 • Linda Schum gaat vanaf september stoppen met haar rol in het bestuur rondom de werkveldgroepen. Ze gaat zich richten op de afronding van haar Master-opleiding en kan dit helaas niet meer combineren. Hierbij dan dus ook een oproep aan mensen om zich te melden als ze interesse hebben of meer willen weten! Een mooie rol op een plek in de vereniging waarin je een verbinding bent tussen het bestuur en de verschillende werkveldgroepen. Ook als je bij wilt dragen aan een deel van dit stuk (bijv. opzetten van een aantal nieuwe werkveldgroepen), horen we dit graag!

Tijdsplanning en overweging
Wat je in deze (beknopte) samenvatting van de ALV al ziet is dat er enorm veel besloten en besproken is. Daarmee zijn we ook aardig uitgelopen in de tijdsplanning. Ook bleken er nog diverse vragen te zijn, zoals een aantal over het zorgprestatiemodel en de vergoedingspositie van vaktherapeuten vanaf 2022 in de GGZ. Of een behoefte om ook verder uit te wisselen over zaken die ook al tijdens onze lustrumbijeenkomst zijn aangekondigd, zoals activiteiten voor studenten en recent afgestudeerden, ontwikkelingen rondom leefstijl, technologie et cetera.
Als bestuur gaan we deze ALV uiteraard nog goed evalueren om te kijken hoe we binnen een tijdsplanning kunnen blijven en tegelijkertijd genoeg ruimte kunnen bieden aan de leden om hun inspraak te hebben tijdens de vergadering. Mocht je hierin ideeën, wensen of suggesties hebben, laat het ons dan vooral weten!

Laten we komend jaar met de vele actieve en betrokken PMT’ers die een bijdrage leveren aan de slag gaan in de verdere ontwikkeling en positionering van ons mooie beroep!

Hartelijke groeten,
Het bestuur

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht