Wegingen opleidingen PMT

15 juli 2020

Al sinds jaar en dag bestaat er binnen onze vereniging een Commissie van Toelating (CvT), voorheen Toezicht, die zich buigt over het vraagstuk of iemand (kandidaat-lid) wel of niet volwaardig lid kan worden van onze vereniging. Inmiddels is het zo dat iemand alleen lid kan worden als er een erkende opleiding is gevolgd. Dit heeft te maken met de eisen die de zorgverzekeraars stellen aan vakverenigingen.

De NVPMT heeft de plicht om te zorgen voor een ledenbestand waarin alleen bevoegde en bekwame professionals zijn opgenomen. Hiervoor zijn Nederlandse en Europese richtlijnen vastgesteld.

Een opleiding wordt iedere 6 jaar gewogen door de Commissie van Toelating aan de hand van de volgende richtlijnen:

  1. Is een opleiding geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)? Dit betekent dat je dan verzekerd bent van een wettelijk erkend bachelor- of masterdiploma.
  2. Voldoet de opleiding aan de Dublin Descriptoren? Dan worden de eindtermen van de opleiding zodanig beschreven dat deze van gelijkwaardig niveau in de verschillende landen van Europa zijn. Het gaat hier dan over of de opleiding opleidt tot Bachelor, Master of Doctoraat.
  3. Heeft de opleiding de criteria opgesteld door het Europees Forum voor Psychomotorische therapie (EFP) voldoende verwerkt?  Dat is een borging voor ons vak op Europees niveau en maakt bilaterale overeenkomsten mogelijk.

Binnen de commissie kijkt elk lid naar de te wegen opleiding en schrijft hiervoor met behulp van rubrics zijn eigen advies. In een gezamenlijk overleg worden de resultaten naast elkaar gelegd, bediscussieerd en wordt een advies aan het bestuur van de vereniging geschreven. In dit advies staan ook de door de CvT geconstateerde verbeterpunten om het curriculum nog meer aan te laten sluiten bij de gestelde richtlijnen of gaat het over de leesbaarheid van het curriculum. Het bestuur informeert daarna de gewogen opleiding.

In 2018 is de opleiding psychomotorische therapie aan de hogeschool Windesheim gewogen, zowel bachelor als master. De weging is met positief resultaat afgerond. Afgelopen maand (juni 2020) heeft de CvT naar de bachelor-opleiding, studierichting psychomotorische therapie, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gekeken. Ook deze opleiding is positief uit de weging gekomen en het bestuur heeft deze opleiding dan ook positief bericht.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht