16 november 2019 9:30 - 16:30

Masterclass Leefstijlinterventies bij (ernstige) psychiatrische aandoeningen.

Zaterdag 16 november en 14 december, beide dagen 09.30 – 16.30 uur.
Hoofdocent Dr. Jeroen Deenik, Praktijkdocent Yvonne van Doorn

Ben je een professional en wil je jouw kennis, attitude en vaardigheden verrijken? In de masterclass leer je meer over methodieken, theorieën en onderzoek.

Je kunt de masterclass zien als een ‘laboratorium’ waar je elkaar ontmoet onder leiding van een docent en waar scholing en uitwisseling de leidraad vormen. Dit draagt bij aan uw professionaliteit, zodat je kunt voldoen aan de specifieke beroeps- en opleidingseisen binnen de huidige, snel veranderende gz-sector.

Voor wie:

Professionals met een afgeronde opleiding Psychomotorische Therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau
- Studenten van de Master Psychomotorische Therapie

Met werkervaring met betrekking tot de behandeling van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening, waarbij een ongezonde leefstijl, al dan niet als bijwerking, een rol speelt. Voor elke deelnemer is het van belang dat hij de mogelijkheid heeft, binnen zijn eigen praktijk/organisatie, de verworven kennis in praktijk te kunnen brengen.

Inhoud Masterclasses

In de masterclass verdiep je je in de methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening bij wie leefstijl een belangrijk thema is. Je leert meer over hoe PMT een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de leefstijl van mensen met een psychiatrische aandoening, om daarmee de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te bevorderen. Theorie en praktijk wisselen elkaar op interactieve wijze af.
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (bijv. psychotische stoornissen of ernstige stemmings- angst- of persoonlijkheidsstoornissen) leven over het algemeen 10-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Lichamelijke aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, zijn hierbij de hoofdoorzaak van vroegtijdig overlijden. Naast genetische aanleg, (bijwerkingen van) medicatiegebruik en de toegang tot goede zorg, speelt een ongezonde leefstijl met weinig beweging en een ongezond voedingspatroon hierin een belangrijke rol. 

Hoewel er de laatste jaren in de GGZ steeds meer erkenning is gekomen voor lichamelijke gezondheid en leefstijl als belangrijk onderdeel van de behandeling voor deze doelgroep, blijkt het in de dagelijkse praktijk nog lastig om hier structureel verbetering in aan te brengen. Het lukt mensen vaak niet om hier zelfstandig verandering in te bereiken, mede door (in)directe symptomen van hun aandoening (bijv. verlies initiatief, energie en motivatie, en zelf-stigma). Op het snijvlak van expertise van het lichaam/beweging versus psychische klachten, heeft PMT als discipline veel potentie om hier letterlijk en figuurlijk beweging in te krijgen en de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren. Naast onderbouwing en onderzoek (zie hieronder) wordt in deze workshop ingegaan op de rol die PMT kan spelen in leefstijlbevordering van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening, theoretische kaders waarbinnen dit past en welke instrumenten er zijn om zicht te krijgen op iemands leefstijl, uitdagingen daarin en om dit te monitoren. 

Onderzoek

De masterclass biedt je inzicht in de meest recente onderzoeken naar het onderwerp leefstijl in de GGZ. Hierin wordt gefocust op het ontstaan en in stand blijven van een ongezonde leefstijl, de relatie tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid, bestaande leefstijlinterventies en de effecten daarvan. Zo is uit onderzoek gebleken dat, hoewel de focus vaak ligt op de lichamelijke gezondheid, ook de geestelijke gezondheid, (cognitief) functioneren en kwaliteit van leven verbeteren na beweeginterventies, bij een breed spectrum aan aandoeningen. Echter, interventies structureel in stand houden blijkt een uitdaging. Interventies bleken het meest effectief als deze in hogere intensiteit en door een geaccrediteerde expert gegeven werden. Ook op de implementatie van leefstijlinterventies in de dagelijkse praktijk van de GGZ wordt in gegaan. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat implementatieproblemen vaak ten grondslag kunnen liggen aan het gebrek aan effect van interventies. Bevorderende en belemmerende factoren rondom (invoering van) leefstijlinterventies zullen daarom worden besproken. Tevens wordt aandacht besteed aan praktisch inzetbare meetmethoden waarmee in de praktijk therapieresultaten gemonitord kunnen worden en hoe je je als PMT-er hiermee kunt profileren. 

Programma

De eerste dag is gericht op de theoretische onderbouwing en inhoudelijke achtergrond van het onderwerp leefstijl in de context van de GGZ, met een focus op ernstige psychiatrische aandoeningen. Opzet en effecten van bestaande en onderzochte leefstijlinterventies worden besproken, evenals de bevorderende en belemmerende factoren hierbij. Daarnaast wordt behandeld hoe PMT hieraan een bijdrage kan leveren. 

Na de eerste dag wordt van je verwacht dat je in jouw eigen werkomgeving met de aangereikte kennis observeert en waar mogelijk experimenteert rondom het onderwerp. Ervaringen hierin dienen als input voor de tweede bijeenkomst. 

De vervolgbijeenkomst is bedoeld om jouw vragen en bevindingen uit de praktijk te delen en in te brengen. Deze ervaringen worden besproken onder supervisie van de docent. Ook wordt dan specifiek nog aandacht besteed hoe je je als PMT-er kunt profileren binnen dit onderwerp in de GGZ en specifiek jouw werkomgeving. 

Ter voorbereiding voor deze dagen dien je de leervragen van tevoren in bij de docenten.  

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de masterclass jouw cv te sturen en een aantal vragen te beantwoorden over jouw ervaring op het gebied van mensen met een (ernstig) psychiatrische aandoening, waarbij leefstijl een belangrijke rol speelt en jouw verwachtingen van de masterclass. Ter voorbereiding bestudeer je een aantal artikelen, die worden aangeleverd door de docent. 

Studielast

De masterclass heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur: 14 contacturen en 14 uur zelfstudie (voorbereiding, literatuur en (eind)opdrachten).

Hoofddocent

Jeroen Deenik is afgestudeerd psychomotorisch therapeut, gezondheidspsycholoog en epidemioloog en doet onderzoek naar (het bevorderen van) beweging/leefstijl bij mensen met een psychiatrische aandoening. In mei 2019 promoveerde hij op dit onderwerp specifiek voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Jeroen werkt op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en de praktijk en werkt samen met collega’s in zowel binnen als buitenland. Na als promovendus begonnen te zijn, werkt Jeroen sinds 2018 als onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Psychotische Stoornissen bij GGz Centraal. Daarnaast is hij masterthese begeleider bij de Master Psychomotorische Therapie aan het Windesheim en is hij gastdocent en -spreker op verschillende congressen en scholingen voor zorgprofessionals. 

Praktijkdocent

Yvonne van Doorn is psychomotorisch therapeut, leefstijl- & vitaliteitscoach. Afgelopen jaar heeft zij een opleiding afgerond tot leefstijl- en vitaliteitstrainer. Yvonne is sinds 1994 werkzaam bij Mediant als psychomotorisch therapeut op een deeltijdbehandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast was zij een tijd werkzaam als psychomotorisch therapeut in de psychogeriatrie. In september vorig jaar is zij gestart met haar eigen praktijk voor psychomotorische therapie en leefstijlcoaching. Haar specifieke kwaliteit is de integratie van beide disciplines. Verder is zij actief als bestuurslid in de commissie van toelating van de NVPMT.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Stichting Register Vaktherapie voor 28 accreditatiepunten.