Klachten over een psychomotorisch therapeut

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent over de behandeling die u bij een psychomotorisch therapeut krijgt of hebt gehad. Wanneer u vindt dat er echt iets is misgegaan, dan kunt u als volgt handelen.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt twee ‘oude’ wetten: de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Onderstaande adviezen zijn in overeenstemming met deze wet. 

Een uitzondering hierop vormen klachten over geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg en de Wet Langdurige Zorg. Klachten over therapeuten die deze zorg verlenen moeten nog steeds ingediend worden bij de FVB Kachtencommissie. Zie hiervoor het Reglement Klachtencommissie.

 

Voor alle andere klachten geldt het onderstaande als richtlijn. 

  1. Klachtenreglement opvragen

U informeert bij de psychomotorisch therapeut of de instelling waarbij deze werkzaam is naar het klachtenreglement. 

  1. Klacht bespreken met psychomotorisch therapeut

Doorgaans is het raadzaam de klacht eerst te bespreken met de psychomotorisch therapeut zelf, om te zien of u samen tot een oplossing kunt komen.  

  1. Gesprek met klachtenfunctionaris

Wanneer u dat niet wilt doen of wanneer dat niet leidt tot een oplossing kunt u in voorkomende gevallen een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de instelling waarbij de psychomotorisch therapeut werkzaam is. Deze heeft tot taak de u gratis van advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. Hij helpt u verder en probeert de klacht snel tot een goede oplossing te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen en daarmee zal in de meeste gevallen een oplossing gevonden zijn.

  1. Onafhankelijke geschillen commissie

Wanneer dit echter niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u terecht bij een onafhankelijke  klachten- en geschillen commissie waarbij de psychomotorisch therapeut of de instelling waarbij deze werkzaam is, is aangesloten. Raadpleeg hiervoor zoo nodig het klachtenreglement.

 

Bindende uitspraak

De geschillencommissie zal conform de Wkkgz en het klachtenreglement tot een bindende uitspraak komen. Daar dienen beide partijen zich aan te houden. Nieuw is dat de geschilleninstantie ook een schadevergoeding kan toekennen tot maximaal € 25.000,-.
 

Binnen 6 weken afgehandeld

Een klacht dient binnen 6 weken afgehandeld te zijn. Volgens de wet begint de termijn van 6 weken te lopen vanaf de indiening van de klacht. Dit betekent dat de termijn van 6 weken gaat lopen zodra de schriftelijke klacht de therapeut heeft bereikt. De wet stelt overigens geen formele eisen aan de klacht, behalve dat de klacht op schrift moet zijn gesteld.