Verslaving

Werkveldgroep verslaving

 

Contact adres, mail to:

verslaving@nvpmt.nl

 

Leden

Namen ( actieve leden):

Jeroen ten Heuvel,  Hans West, Theo Jaspers, Leon Stoffels, Pamela Druyvensteyn, Henrike Vermaas en Hatta Smit (geïnteresseerd lid).

 

Algemene inleiding:

De werkveldgroep verslaving heeft afgelopen jaar te kampen gehad met de maatschappelijke realiteit waarbij klinische voorzieningen in het werkveld afgebouwd werden en leden van de werkveldgroep hun aandacht noodgedwongen op andere stoornissen gingen richten. Dit resulteerde in een afmelding van Leon Stoffels, Theo Jaspers, Henrike Vermaas en Pamela Druyvensteyn voor deze werkveldgroep. Komende tijd vindt er een werving van nieuwe leden plaats.

 

Doel voor 2014 was PMT-ers meer te gaan enthousiasmeren voor het insturen van producten en het nadenken over een ‘model’ van verslaving binnen de PMT behandeling.

 

Plannen voor 2014 waren:

Structuur ontwerpen waarin producten geordend kunnen worden.

Inventarisatie binnen de verslavingszorg van PMT behandelingen

Organiseren studiedag

 

Er is een top 6 van belangrijkste aandachtspunten met rangorde geformuleerd waarop de werkveldgroep zich gaat richten (waaronder plannen 2014).

 

Realisatie  plannen:

Op basis van “de Fasegerichte behandeling van verslaving  van Meike Westera, gz psycholoog, VNN Kliniek Leeuwarden, gepresenteerd op de studiedag 2013” en “ het Dossier Effectiviteit van jeugdinterventies – De effectladder”, is een matrix ontstaan die als basis gaat dienen voor een ordening  van PMT producten.

Rob Aarntsen heeft in kader van zijn opleiding aan de HAN een inventarisatie van PMT interventies binnen de verslavingszorg gedaan.

Binnen de werkveldgroep hebben de leden hun interventies in een brainstorm sessie geïnventariseerd.

Producten worden middels vragenlijsten verzameld en werkers in de verslavingszorg wordt gevraagd waar zij zelf hun product zouden plaatsen zowel op activiteiten niveau als interventie niveau Wat doe je? (oefen gericht, ervaringsgericht of conflict gericht) en Waarom doe je dat bij verslaving?

De mogelijkheden worden onderzocht om deze stukken van de werkveldgroep binnen de matrix (zie 1) te ordenen en in te voeren in de NVPMT kennisbank.

Uiteindelijk zouden punten 1 en 2 moeten hebben geresulteerd in een studiedag. Kern van deze dag zou vooral gaan om de vraag: Wat moet een PMT-er doen in de verslavingszorg. Welke PMT-interventies moeten  speerpunten worden in de verslavingsbehandeling? De studiedag wordt verplaatst naar komend jaar.

g 2014:

Invullen

 

 

Jaarverslag Werkveldgroep Verslaving 2013:

 

Studiedag

De werkveldgroep heeft een studiedag gehouden op vrijdag 15 maart 2013 met als thema: PMT verslavingsbehandeling in 1 dag (van een overview naar een view in de PMT zaal). Hatta Smit was dagvoorzitter en in het dag vullend programma waren er een drietal gastsprekers te weten: Professor. dr. Gerard. M. Schippers (Hoogleraar

verslavingsgedrag), Meike Westera (GZ-psycholoog) en Hans west (Psychomotorisch Therapeut). Er is gesproken over verslaving in Nederland, ontwikkelingen en state of the art behandeling. Daarnaast stonden het biopsycho sociale model en fasering in de behandeling centraal. In het middag programma is gekeken naar de consequenties voor PMT en zijn we gekomen tot een eerste kapstok voor de ordening en verzameling van PMT. Begin 2013 stond het programma op de site er zijn18 aanmeldingen. Een mooi resultaat. Er is geprobeerd naar aanleiding daarvan informatie te verzamelen maar dit liep slechts zeer beperkt.

 

Andere activiteiten

De werkveldgroep heeft een eigen dropbox waarom documenten staan. Daarin staan ook voorbeelden waar door leden van gebruik gemaakt zou kunnen worden maar dit is tot dusver niet opgepakt.

 

Daarin staat ook een adressenbestand dat door iedereen bijgehouden kan worden (tot nu toe vooral door ondergetekedne)

 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om deze stukken van de werkveldgroep aansluiting te laten vinden bij de NVPMT kennisbank

 

Naar aanleiding van kennismaking ontstaat het idee: een online “boom-avond” over het onderwerp verslavingszorg (met vragen als “hoe lang of hoe kort zijn de behandelseries, wat is het nut van oefeningen, wat en hoe van registratie)

 

In de diverse vergaderingen is veel gedacht over een structuur waarmee we een lijn kunnen krijgen in het werken van de PMT-er: Wat is de werking van vaktherapie, wat is de werking van PMT? Het onderzoek van Rob Arntszen is daarin mogelijk leidend.

 

Plannen

Ook in 2014 willen wij wederom een studiedag organiseren. Waarschijnlijk

September/Oktober 2014 We hopen PMT-ers meer te gaan enthousiasmeren voor het insturen van producten en het nadenken over een ‘model’ van verslaving.

 

Hans West

 

Inloggen
Change this in Theme Options