Lidmaatschap

nvpmt-lidmaatschapMeld je aan als lid:

https://fvb.vaktherapie.nl/lid-worden

Wat biedt een lidmaatschap van de NVPMT?

De NVPMT behartigt de belangen van psychomotorisch therapeuten. Het lidmaatschap geeft de volgende rechten:

 • Rechtspositionele belangenbehartiging
  1. U deelt in de collectieve rechtspositionele belangenbehartiging van psychomotorisch therapeuten. De NVPMT is via de FVB aangesloten bij de FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. De FBZ is partij in de CAO-onderhandelingen voor de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingstehuizen, gezondheidscentra en ambtenarenorganisaties
  2. U komt in aanmerking voor individuele rechtspositionele belangenbehartiging
  3. U kunt een beroep doen op advisering inzake de FWG (3.0)
 • Maatschappelijke belangenbehartiging
  1. U heeft op de jaarlijkse ledenvergadering een stem in het vormgeven van het beleid van de vereniging. Op deze wijze praat u mee over de vormgeving van het beroep PMT in Nederland. Toegelaten tot de vereniging valt u vervolgens onder de basis beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. Hiervan gaat een signaal uit naar de maatschappij, u bent professional en houdt zich aan de kwaliteitsregels van uw beroepsorganisatie
  2. U kunt met het lidmaatschap  opgenomen worden in een registratiesystematiek, waarmee u de kwaliteit van uw beroepsuitoefening op peil gehouden wordt. U kunt deelnemen aan werkveldgroepen.
 • Deskundigheidsbevordering
  1. U kunt deelnemen aan allerlei vakinhoudelijke ontwikkelingen, zoals de werkveldgroepen, ontwikkelen van modules PMT, dan wel de resultaten daarvan toepassen in uw werk. Ook kunt u deskundige ondersteuning krijgen.
 • Opleiding, scholing en nascholing
  1. U ontvangt uitnodigingen voor studiedagen, symposia en andere vakinhoudelijke bijeenkomsten. Leden krijgen op studiedagen een flinke korting op de toegangsprijs
  2. U kunt deelnemen aan intervisiegroepen en wordt geholpen bij het zoeken naar een passende intervisiegroep. De NVPMT draagt actief bij in het kwalitatief vormgeven van deze intervisiegroepen
 • U heeft toegang tot het ledendeel van de website en u ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie

Let op

 • In sommige CAO’s is geregeld dat de werkgever een deel van de contributie vergoedt (zie CAO, zie FAQ pagina). Na volledige betaling van uw contributie ontvangt u van de vereniging een betalingsbewijs. Deze kunt u dan aan uw werkgever overhandigen.
 • Derden kunnen zich bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) abonneren op het Tijdschrift voor Vaktherapie (tijdschrift@vaktherapie.nl). Het abonnementstarief wordt door de FVB vastgesteld.
 • Indien u in aanmerking wilt komen voor het studentenlidmaatschap dan dient u een kopie van uw studentenkaart/inschrijfbewijs te overleggen.
 • Studentleden zijn natuurlijke personen, die aantoonbaar studeren aan een van de door de vereniging erkende opleidingen, die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar en die niet voldoen aan de hiervoor in lid 2 bedoelde vereisten voor het lidmaatschap.

Verkrijgen van het lidmaatschap van de NVPMT:

Met een door de NVPMT erkende opleiding: Een lidmaatschap (zonder individuele weging) kan direct bij aanmelding worden verkregen indien men in het bezit is van een diploma dat wordt uitgegeven door een van de door de NVPMT erkende opleidingen. Dit zijn: de opleidingen Psychomotorische Therapie:

 • Hogeschool Windesheim, Zwolle (bachelor: bewegingsagogie & psychomotorische therapie, master PMT)
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT)
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: Creatieve Therapie, alleen differentiatie PMT)
 • Fontys Dansacademie Tilburg, Voortgezette Opleiding Bewegingsexpressie-therapie (t/m afstudeerjaar 2009).

Met een andere initiële opleiding of stapelopleidingen : Lid worden van de NVPMT zonder het in bezit zijn van een van de erkende opleidingen is NIET mogelijk.

Men kan zich in dit geval wenden tot de hierboven genoemde bachelor of masteropleidingen.

Inloggen
Change this in Theme Options